Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Nedveiling BV K.v.K: 60271345

Nedveiling BV., statutair gevestigd te Maasbracht en kantoorhoudende te Maasbracht. Nedveiling BV is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Roermond onder dossiernummer: 60271345.

Nedveiling organiseert online Veilingen tussen Kopers en Verkopers. Nedveiling is geen partij in deze, Nedveiling bemiddelt alleen.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder:

Degene die Nedveiling, al dan niet in eigen naam, opdracht geeft tot het veilen van een of meerdere Kavels.

Aanvaarding

De verklaring van Nedveiling aan de Geregistreerde dat de Koopovereenkomst tot koop tot stand is gekomen door middel van het verzenden van een factuur/bevestiging.

Algemene Voorwaarden:

De Algemene Voorwaarden van Nedveiling.

Biedingen

Het door de Geregistreerde uitgebrachte onherroepelijk bod op de Veiling, via een internetbieding op de Websites van Nedveiling of persoonlijk bij de veilingmeester.

Bijzondere Voorwaarden:

De Bijzondere Voorwaarden die Nedveiling voorafgaand aan een Veiling naast deze Algemene Voorwaarden van toepassing kan verklaren en slechts op die Veiling van toepassing zijn.

Curator:

Een door de rechtbank aangestelde beheerder en vereffenaar van een faillissementsboedel, die opdracht heeft gegeven aan Nedveiling om Kavels namens hem/haar per opbod te verkopen.

Executant

Curator, pandhouder of een andere partij die middels rechterlijke machtiging gerechtigd is tot het houden van een executoriale verkoop.

Executoriale veiling

Een door Nedveiling georganiseerde executieveiling in opdracht van een executant.

Geregistreerde:

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de Websites van Nedveiling heeft geregistreerd om aan de Veiling deel te kunnen nemen en een bod uit te brengen op Kavels die Nedveiling namens Aanbieder of een Curator op de site aanbiedt.

Goederen:

De goederen die per kavel per opbod verkocht worden.

Herroepingsrecht consument

Is het recht van ontbinding dat door de consument ingeroepen kan worden ex artikel 6:230o BW. Dit herroepingsrecht is slechts van toepassing bij veilingen die geen openbare veiling zijn of geen executoriale veiling zijn.

Kavel(s):

Een of meerdere Kavels die op de Websites van Nedveiling aangeboden worden.

Koopovereenkomst:

De overeenkomst tussen Koper en Verkoper strekkende tot verkoop van de Kavel.

Koopprijs:

Het hoogste bod na sluiting van de Veiling, te vermeerderen met omzetbelasting, Opgeld en eventuele andere kosten, die getoond worden bij de betreffende kavel/veiling.

Koper:

De Geregistreerde van wie de bieding door Nedveiling is aanvaard.

Openbare Veiling

Onder leiding van een veilingmeester worden zaken en/of diensten middels een biedprocedure aangeboden aan consumenten (die persoonlijk aanwezig zijn op de veiling of daartoe de mogelijkheid hebben) en waarbij de winnende bieder de verplichting heeft om de zaken en/of diensten af te nemen.

Opgeld/Veilingkosten:

Het bedrag waarmee de hoogste Bieding wordt verhoogd, zijnde 15% van de Bieding of zo veel meer of minder als Nedveiling voorafgaand aan de Veiling vermeldt, te vermeerderen met de door de Koper verschuldigde B.T.W.

Registratie:

Het geheel invullen van het Registratieformulier, waardoor het mogelijk wordt een Bieding te doen op de Website van Nedveiling.

Registratie-overeenkomst:

Overeenkomst tussen Nedveiling en Geregistreerde strekkende tot Registratie en deelneming aan de Veiling.

Veiling:

Een (openbare of executoriale) verkoop middels opbod, al dan niet in een elektronische omgeving, met een vooraf bepaalde looptijd.

Verkoper:

De Curator of Aanbieder die opdracht heeft gegeven tot het verkopen of veilen van een Kavel of een Project.

Website(s):

http://www.Nedveiling.nl/, http://www.Nedveiling.com/, http://www.Nedveilingen.nl/, http://www.Nedveiling.be/, http://www.Nedveiling.nl/, http://www.Nedveilingen.be/, http://www.Nedveilingen.com/, http://www.partijveiling.be/ en alle andere domeinnamen die op naam van Nedveiling geregistreerd staan en worden gebruikt door de Website van Nedveiling.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1.De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke door Nedveiling georganiseerde Veiling, elke Registratie, elke Bieding en elke Koopovereenkomst alsmede alle daar mee verband houdende voorbereidende en uitvoerende handelingen.

2.Elke Geregistreerde geeft door Registratie te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 De Registratie-overeenkomst en de Veilingprocedure

1.De Registratie-overeenkomst komt tot stand door Registratie op de Website van Nedveiling of op locatie van de openbare veilingen is persoonsgebonden.

2.Geregistreerde moet bij de Registratie op de Website de volledige en correcte gegevens vermelden en er ook zorg voor dragen dat de gegevens volledig en correct blijven. Van wijzigingen in de ingevulde gegevens dient Geregistreerde Nedveiling per omgaande op de hoogte te stellen. Bij het niet juist en niet tijdig opgeven van de gevraagde gegevens zal uitsluiting volgen voor deelneming aan de Veilingen.

3.Nedveiling is gerechtigd eenzijdig en zonder opgaaf van redenen een Registratie en deelname aan een Veiling te weigeren en/of te beëindigen.

4.Na Registratie op de in dit artikel bepaalde wijze biedt Nedveiling aan Geregistreerde de mogelijkheid om deel te nemen aan de Veiling.

5.Nedveiling is gerechtigd eenzijdig te besluiten een Veiling eerder of later dan op de Websites staat vermeld te laten beginnen of te beëindigen alsmede eenzijdig de uitleverdag en uitlevertijd te wijzigen.

6.Biedingen zijn onherroepelijk.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

1.Aansprakelijkheid voor gevolgschade is volledig uitgesloten.

2.De aansprakelijkheid van zowel Nedveiling als Verkoper, voor zover deze door hun respectievelijke aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid, uitsluitend voor zover daarvan sprake mocht zijn, van zowel Nedveiling als Verkoper beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende Kavel.

3.Elk vorderingsrecht van de Koper op Nedveiling en/of Verkoper vervalt na verloop van twee (2) weken nadat de Kavel volgens de overeenkomst aan de Koper is geleverd of ter beschikking is gesteld.

4.Nedveiling en/of Verkoper vrijwaren Koper niet voor zichtbare of verborgen verbreken. Nedveiling en/of Verkoper geven geen enkele garantie ten aanzien van compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de Koper de Kavel heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Geen enkel gebrek of teleurgestelde verwachtingen van Koper en/of verkrijgende derden geeft recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van Koper of overige derden.

5.Nedveiling en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. Voor Koopovereenkomst gesloten met een consument geldt de in dit artikel 4.5 vermelde uitsluiting van aansprakelijkheid niet ten aanzien van Verkoper die de Kavel heeft geproduceerd indien (i) Verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen, (ii) hij de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of (iii) het betreft zaakschade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 titel 3 van Boek 6 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise, onverminderd zijn verweren krachtens de afdelingen 9 en 10 titel 1 van Boek 6.

6.Niettegenstaande het overigens in dit artikel 4 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Nedveiling en Verkoper het volgende:

(a) Nedveiling en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken die voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst zijn ontstaan of veroorzaakt;

(b) Nedveiling en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte Kavel veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen;

(c) Nedveiling en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. Op de Koper rust een onderzoeksplicht. Indien Koper gebreken constateert, dient hij Nedveiling daarvan per omgaande schriftelijk op de hoogte te stellen. Laat de Koper dit na, dan wordt deze klacht als tardief beschouwd;

(d) Nedveiling en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit milieubelastende of schadelijke stoffen in of aan het gekochte;

(e) Nedveiling en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software, mogelijk via de Website verspreide virussen of onrechtmatige programma’s. Nedveiling en Verkoper zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de Koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een Bieding uit te brengen;

(f) Nedveiling en Verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, en/of onvolledige informatie op de Websites of op andere plaatsen openbaar gemaakt;

(g) Nedveiling staat niet in voor de beschikkingsbevoegdheid van de Verkoper. Evenmin staat Nedveiling er voor in dat er geen beperkte rechten, overige beperkingen of intellectuele eigendomsrechten van derden op het gekochte Kavel rusten. Nedveiling is niet aansprakelijk voor door Koper geleden en te lijden schade, gevolgschade daaronder begrepen, indien Verkoper beschikkingsonbevoegd is dan wel er beperkte rechten en/of intellectuele eigendomsrechten van derden op de zaken zouden rusten dan wel als er andere beperkingen zijn.

7.Elke in deze Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluiting van beperking van aansprakelijkheid van Nedveiling c.q. Verkoper geldt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Nedveiling c.q. Verkoper of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 5 Totstandkoming van de Koopovereenkomst en Levering

1.De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Nedveiling waarbij de Verkoper de Kavel verkoopt aan Koper.

2.De Koper is verplicht de gekochte Kavel af te nemen indien deze het hoogste bod heeft na afloop van de Veiling. De Koper dient de gewonnen Kavel in zijn geheel mee te nemen. Wanneer bij de Veiling vermeld staat dat deze niet te verzenden is, is de Koper verplicht de gewonnen Kavels op te halen op de aangegeven plaats, datum en tijdstip. Van de ophaaldatum kan niet worden afgeweken.

3.Het risico van de aangekochte Kavels gaat over op moment van aanvaarding door Nedveiling.

4.De levering van de goederen vindt plaats op een door Nedveiling te bepalen wijze, plaats en tijd. Indien er wordt er gekozen voor verzending, dan zijn de verzendkosten voor rekening van Geregistreerde.

5.Indien de goederen door een derde worden opgehaald, dan vindt de levering aan Koper plaats op het moment waarop de derde deze in ontvangst neemt.

6.Koper dient bij het ophalen van de gekochte goederen alle aanwijzingen van Nedveiling of Aanbieder op te volgen.

7.Demontage zal de Koper op eigen kosten en op vakbekwame wijze moeten (doen) uitvoeren.

8.Koper is aansprakelijk voor de door Koper veroorzaakte schade en zal Nedveiling en Aanbieder vrijwaren voor de schade die door de Koper veroorzaakt is.

Artikel 6 Veilingen

Executoriale veilingen

·Een executoriale vindt plaats in opdracht van een executant. Bij een executoriale verkoop kan de koper zich niet beroepen op non-conformiteit (artikel 7:17 BW), of dat de zaak bezwaard is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten.

·Bij een executoriale veiling gelden in het geval van consumenten niet de bepalingen in afdeling 2B van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (in overeenstemming met artikel 6:230h lid 4 BW).

Openbare Veilingen

·Een openbare Veiling vindt plaats in opdracht van een Opdrachtgever of in opdracht van Nedveiling zelf. Indien Nedveiling aangeeft dat er sprake is van een openbare veiling, dan heeft de Geregistreerde de mogelijkheid om tijdens het sluiten van de Veiling persoonlijk aanwezig te zijn op de locatie waar de te verkopen zaken zich bevinden, tenzij er een andere locatie is aangewezen. De openbare veiling vindt plaats en sluit onder toezicht van een bevoegde veilingmeester. De Geregistreerde die op locatie een bieding uit wil brengen dient zich vooraf te legitimeren. Een tijdens een openbare veiling uitgebracht bod is een bod exclusief veilingkosten en belastingen.

·Bij een openbare veiling is het herroeppingsrecht ten aanzien van een consument Geregistreerde, zoals bepaald in artikel 6:230o BW en in overeenstemming met artikel 6:230p sub c BW, niet van toepassing.

·Een consument Geregistreerde kan op een openbare veiling een bod alleen nog ongedaan maken door middel van een schriftelijke verklaring die gericht is aan de Veilingmeester. Deze herroeping van het bod dient duidelijk, ondubbelzinnig en tijdig plaats te vinden. Na aanvaarding van een bod op een openbare veiling kan dit bod niet meer worden ingetrokken.

Artikel 7 Facturering en Betaling

1.Nedveiling verzendt direct na afloop van de Veiling een emailbericht met een specificatie van de gewonnen Kavels inclusief 15% veilingkosten en B.T.W. De Koper dient vervolgens Nedveiling te berichten of Koper de Kavel komt ophalen dan wel of Nedveiling de Kavel dient te verzenden.

2.Indien van toepassing, verzendt Nedveiling een gespecificeerd overzicht van de verzendkosten en/of andere kosten.

3.Na deze keuze ontvangt de Koper een emailbericht met een factuur van de gewonnen Kavels inclusief de in artikel 7.1 en 7.2 vermelde kosten.

4.De Koper dient de factuur binnen op de factuur vermelde betalingstermijn doch uiterlijk één (1) dag voor de afhaaldag te hebben voldaan op de door Nedveiling aangegeven bankrekening. Dit is een fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83a BW. Bij gebreke van tijdige betaling is de Koper automatisch en van rechtswege in verzuim en is Nedveiling gerechtigd over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, gerekend vanaf de datum van het verzuim tot aan de datum der algehele voldoening. Betaling aan Nedveiling mag niet worden opgeschort en/of verrekend.

5.Indien Koper in verzuim is, is Nedveiling naast de in artikel 7.4 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van Nedveiling om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder veilingkosten vermeerderd met EURO 10,-- aan administratiekosten en mogelijke andere kosten, alles te vermeerderen met B.T.W. maar ook eventuele gerechtelijke kosten, aan Koper in rekening te brengen, indien deze het berekende bedrag te boven mochten gaan.

6.Bij elk bod zal Nedveiling duidelijk vermelden, welke kosten, belastingen en lasten voor rekening van de koper komen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat enkel die kosten, (omzet-)belastingen en lasten in aanmerking komen waarvan de hoogte vaststaat of waarvan de hoogte wordt vastgesteld aan de hand van een vast percentage van de koopsom en dan uitsluitend voor zover die verschuldigd zijn. Genoemde belastingen, kosten en lasten maken geen deel uit van het bod, maar komen daar bovenop. Nedveiling zal altijd deze extra kosten vermelden bij het uitbrengen van elk bod.

7.Indien Nedveiling eenmalige kosten heeft gemaakt voor de bieding en/of het registreren en/of administreren van de Geregistreerde in de hoedanigheid van consument, en deze herroept de overeenkomst, dan mag Nedveiling deze eenmalige kosten bij de Geregistreerde in rekening brengen.

Artikel 8 Ontbinding van de Overeenkomst

1.Als de Koper zijn verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet nakomt, is de koper van rechtswege in verzuim.

2.Nedveiling is dan gerechtigd terstond de Kavels aan een andere Bieder te verkoper zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9 Garantie, Vrijwaring en Kwijting

1.Nedveiling of Verkoper verstrekken geen enkele garantie van de gewonnen Kavels van welke aard dan ook.

2.De goederen worden verkocht in de staat zoals deze zich bevinden op de begindatum van de Veiling.

3.De goederen worden verkocht met alle lusten en lasten, Nedveiling geeft geen enkele vrijwaring voor verborgen gebreken, compleetheid, aantallen en werking van de goederen.

4.Is de Verkoper een Curator dan is het bepaalde in artikel 7:19 lid 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing en vindt de verkoop en levering plaats onder het voorbehoud dat de Rechter Commissaris met de Koopprijs instemt.

5.Koper vrijwaart Nedveiling en/of de Verkoper tegen elke aanspraak van een derde die voortvloeit uit de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

Artikel 10 Privacy

1.Geregistreerde verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan Nedveiling om de door Geregistreerde verstrekte gegevens op te slaan in een daartoe aangehouden database/administratie.

2.Nedveiling zal deze gegevens slechts intern gebruiken. Deze informatie zal niet aan enige derde worden vertrekt, tenzij Nedveiling hiertoe bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak veroordeeld is.

3.Geregistreerde heeft het recht om de door Nedveiling over Geregistreerde opgeslagen gegevens in te zien en zo nodig te laten corrigeren.

Artikel 11 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst tussen Nedveiling en Geregistreerde, Nedveiling en Koper alsmede Koper en Verkoper zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen tussen Geregistreerde en Nedveiling en geschillen tussen Koper en Verkoper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

Artikel 12 Slotbepalingen

1.Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, de Registratie-overeenkomst of de Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig blijven gelden. De bepaling die nietig is of vernietigd wordt, zal van rechtswege worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde regelt als de nietige of vernietigde bepaling, waarvan aangenomen mag worden dat die bepaling opgenomen zou zijn indien van het opnemen van de nietige c.q. vernietigde bepaling zou zijn afgezien.

2.Indien en voor zover er strijd is tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen van Bijzondere Voorwaarden, zullen de bepalingen van Bijzondere Voorwaarden van toepassing zijn.